Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Theo đó, thành phố HàNội có 288 cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh có 302 cơ sở, thành phố Hải Phòng có 77cơ sở, tỉnh Bình Dương 253 cơ sở, tỉnh Vĩnh Phúc có 47 cơ sở, tỉnh Bắc Ninh có86 cơ sở... sử dụng năng lượng trong điểm năm 2017.
 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quantổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượngtrọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vàNghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 

UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thôngbáo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quảnlý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệuquả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra,rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổnghợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.
 

Các Tập đoàn, Tổng côngty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộcphạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượngtiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáoUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thờibáo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương./.

Chi tiết tại File đính kèm 395312.pdf


  Các tin khác
     Hỗ trợ trực tuyến
     Văn bản mới banh hành
Quyết định phê duyệt “Đề án đổi mới vàhiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.
Quyết định 1305 ngày 3 tháng 9 năm 2017 về việc: Ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Ngày 03 tháng 09 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng do Bộ Công thương ban hành

     Văn bản được quan tâm
Quyết định phê duyệt “Đề án đổi mới vàhiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.
Quyết định 1305 ngày 3 tháng 9 năm 2017 về việc: Ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Ngày 03 tháng 09 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng do Bộ Công thương ban hành


Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng