Chỉ thị 08/CT-BCN năm 2007 về áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/CT-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Triển khai thực hiện Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010, Quyết định số 34/2005/QĐ‑TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41‑NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp công nghiệp nghiên cứu, phổ biến và áp dụng sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững ngành công nghiệp.

Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về sản xuất sạch hơn, từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, số lượng các đơn vị tham gia áp dụng sản xuất sạch hơn còn hạn chế, đa số các giải pháp áp dụng còn ở mức độ đơn giản, vì vậy kết quả chưa đạt như mong muốn. 

Để thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn ngành công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu:

1. Thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp

1.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp: 

Tổ chức nghiên cứu nội dung sản xuất sạch hơn, phổ biến đến các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn; thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc phạm vi quản lý; 

Chủ động đầu tư nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn trong sản xuất; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về sản xuất sạch hơn; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 31 tháng 12 hàng năm. 

1.2. Các cơ sở sản xuất: 

Xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước nghiên cứu, áp dụng các giải pháp quản lý sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị để đạt hiệu quả cao hơn; định kỳ tổng kết, tự đánh giá hiệu quả áp dụng.
 
Từng bước tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000; đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, áp dụng ghi nhãn tiết kiệm năng lượng đối với hàng hóa, sản phẩm theo quy định.  

2. Huy động nguồn lực để thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp 

2.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn đơn vị; tổ chức tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất sạch hơn tại đơn vị; 

2.2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các Sở Công nghiệp: 

Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn; xây dựng trang Web về sản xuất sạch hơn để phổ biến thông tin; xây dựng Sổ tay hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;  

Thiết lập mạng lưới tư vấn giúp cơ sở sản xuất thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn; xem xét, cân đối hỗ trợ một phần tài chính từ các nguồn kinh phí Sự nghiệp Khoa học Công nghệ và Sự nghiệp Môi trường để triển khai các dự án trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất được lựa chọn;  

Làm đầu mối giúp Bộ tổ chức xét thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn. 

3. Tổ chức thực hiện  

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Công nghiệp địa phương lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.
 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 Download file: 08_CT-BCN.dot


  Các tin khác
     Hỗ trợ trực tuyến
     Văn bản mới banh hành
Quyết định phê duyệt “Đề án đổi mới vàhiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.
Quyết định 1305 ngày 3 tháng 9 năm 2017 về việc: Ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Ngày 03 tháng 09 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng do Bộ Công thương ban hành

     Văn bản được quan tâm
Quyết định phê duyệt “Đề án đổi mới vàhiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.
Quyết định 1305 ngày 3 tháng 9 năm 2017 về việc: Ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Ngày 03 tháng 09 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
Thông tư 16/2016/TT-BCT Quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng do Bộ Công thương ban hành


Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng
Địa chỉ: Số 104 Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng
Tel: (84) 313 734488 * Fax: (84) 313 630 626
Email: ecc-hpc@haiphong.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi :Trung tâm Thông tin -Tin học Văn Phòng UBND TP Hải Phòng